മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രണാഡി Edit
നാമം
    പ്രണാളി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nerveless, മണിരാഗം, അര്‍ക്കസുതന്‍, അമരകാഷ്ഠം, അരുവുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean