മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രണയനീയ Edit
വിശേഷണം
    പ്രണയനം ചെയ്യത്തക്ക


Entries from Datuk Database

പ്രണയനീയ(നാമം):: പ്രണയം ചെയ്യത്തക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ east, succumb, അവധാരം, ആടവാണിയന്‍, ഇടക്കടവര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean