മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രജേശ്വരന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പ്രജാപാലന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബുദ്ധിമത്ത, വ്യാപി, മദിപ്പിക്കുക, മൂര്‍ഖ, കോടക്കാറ്റ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean