മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രജാധിപത്യം Edit
നാമം
    ജനനായകത്വം, ജനാധിപത്യം, ജനകീയഭരണം
    democracy


Entries from Datuk Database

പ്രജാധിപത്യം(നാമം):: ജനകീയഭരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abnegate, അക്ഷീരം, ആത്മദമ, മുന്നോടി, അമങ്ങുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean