മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രചരിക്കുക Edit
അകര്‍മ്മകക്രിയ
    പ്രചാരത്തിലാകുക, പരക്കുക,നടപ്പിലാവുക
    come into vogue, spread
More details: സകർമ്മകക്രിയ ..പ്രചരിപ്പിക്കുക


Entries from Datuk Database

പ്രചരിക്കുക(ക്രിയ):: പരക്കുക, നടപ്പിലാകുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bark, athwart, വര്‍ണ്ണമാല, പന്തിരണ്ട്, കുരുത്തോല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean