മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രഗേ Edit
    പ്രഭാതത്തില്‍
    at dawn


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടയുക, അഴുത്ത്, അപശ്രുതി, അന്ത്യകൂദാശ, അബ്ജവാഹനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean