മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രകോഷ്ഠകം Edit
നാമം
    രാജഗൃഹത്തിന്റെ പ്രവേശനദ്വാരത്തിനടുത്തുള്ള മുറി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gob, virtuous, അകര്‍ഷക, പ്രോക്തന്‍, അര്‍ദ്ധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean