മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രകീര്‍ണ്ണം Edit
നാമം
    പ്രകരണം


പ്രകീര്‍ണ്ണം Edit
നാമം
    പ്രകീര്‍ണ്ണകം


പ്രകീര്‍ണ്ണം Edit
നാമം
    അനുബന്ധം


പ്രകീര്‍ണ്ണം Edit
നാമം
    വ്യാപ്തി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amend, അകൃഷ്ടി, ഇക്കിയാര്‍, മാമക, പഞ്ചശാഖം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean