മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രകാശ Edit
വിശേഷണം
    തെളിഞ്ഞ, ശോഭയുള്ള


പ്രകാശ Edit
വിശേഷണം
    കീര്‍ത്തിയുള്ള, പ്രസിദ്ധിയുള്ള


പ്രകാശ Edit
വിശേഷണം
    (പദാന്ത്യത്തില്‍) തുല്യമായ


Entries from Datuk Database

പ്രകാശ(വിശേഷണം):: തെളിഞ്ഞ, ശോഭയുള്ള
പ്രകാശ(വിശേഷണം):: കീര്‍ത്തിയുള്ള
പ്രകാശ(വിശേഷണം):: തുല്യമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fascimile, papilla, മണെഗാരന്‍, അകരണം, മുറപ്പാട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean