മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പോഷ്യ Edit
വിശേഷണം
    പോഷിപ്പിക്കത്തക്ക,സമൃദ്ധമായ
    nourishable


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blood group, അക്ഷരഡംബരം, അകബരന്‍, വേര്, മാന്യത്വം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean