മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പോഷണം Edit
നാമം
    പുഷ്ടിപ്പെടുത്തല്‍, പോഷിപ്പിക്കല്‍,രക്ഷണം, വര്‍ദ്ധന, പരിപാലനം
    nourishment


പോഷണം
    upkeep


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sundry, യോജക, വിതാനിക്കുക, മര്‍ക്കടി, മറുകൃതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean