മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പോലുക Edit
അകര്‍മ്മകക്രിയ
    ഒക്കുക, തുല്യമായിരിക്കുക
    to resemble


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chine, excrete, inroad, set on fire, വിഘസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean