മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പോര്‍ത്തലം Edit
നാമം
    യുദ്ധഭൂമി,പോര്‍ക്കളം
    battle field


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bascule, collector, legislate, scrounge, ആലാഹലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean