മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പോടകന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ഭൃത്യന്‍, വേലക്കാരന്‍
    servant


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boisterous, masturbation, അരച്ചാണി, അതിവീര്യന്‍, അശ്വതര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean