മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പോക്കുമുട്ടുക Edit
ക്രിയ
    വഴിയടയുക
    have no way out


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മംഗലപാഠകന്‍, അതിപദ, ചക്കുവരി, ഒരുമ്പെടുക, പോറ്റി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean