മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൊരുക Edit
ക്രിയ
    യുദ്ധം ചെയ്യുക,പൊരുതുക,പൊരുന്നുക,മത്സരിക്കുക, വര്‍ദ്ധിക്കുക
    fight
More details: പഴയ മലയാളം


പൊരുക് Edit
നാമം
    അന്നം,ചോറ്
    food


പൊരുക്
(പര്യായം) സഞ്ജീവനി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conduit, മണിമൈ, അംഗലോഡ്യം, അഭ്യാസ, ബഹുവ്യാപ്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean