മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൊന്നപ്പന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്‍
    beloved father


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bait, lily, അദ്ധ്യയനം, പൃഥ്വീപതി, dehort


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean