മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൊതിന Edit
നാമം
    ഒരു ചീരവര്‍ഗ്ഗച്ചെടി
    a kind of herb
Base: Hindi
More details: ഇതിന്റെ ഇല കുടങ്ങലിന്റേതുപോലിരിക്കും. വിഷൂചിക,അതിസാരം മുതലായവയെ ശമിപ്പിക്കും.

പാഠഭേദം--പൊതിനാ,പൊതിനാവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ erection, rift, ചപ്പം, അന്യൂന, പത്താക്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean