മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൊട്ടുബുദ്ധി Edit
നാമം
    വികാസമില്ലാത്ത ബുദ്ധി,ഭോഷത്തം
    foolishness


പൊട്ടുബുദ്ധി Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ഭോഷന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംഗവളപ്പന്‍, ആയത്തന്‍, ആറാമായ, യമരഥം, കുമ്പിടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean