മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൊടുപൊടുക്കുക Edit
ക്രിയ
    പൊട്ടുക


പൊടുപൊടുക്കുക Edit
ക്രിയ
    ചാറുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chattel, sent, അര്‍ജ്ജകം, അഭിനിച്നവം, യാപ്യയാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean