മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പേഷി Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    വജ്രായുധം
    indra's weapon


പേഷി Edit
നാമം
    ഒരു വാള്‍


പേഷി Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    പേശി


Entries from Datuk Database

പേഷി(നാമം):: ഇടിവാള്‍
പേഷി(നാമം):: വൈരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cloak, morn, woebegone, ആഗന്തവ്യ, ഒരുമ്പെടുന്നവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean