മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പേശം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    രൂപം, ആകൃതി
    figure, shape


Entries from Datuk Database

പേശം(നാമം):: രൂപം
പേശം(നാമം):: ആകൃതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇണക്കുത്ത്, ചീനവല, വിടുനിലം, മുസൃണ്ഠി, പോക്കറ്റിലാക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean