മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പെറ്റം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    കാട്
    forest


പെറ്റം
(പര്യായം) സത്രം


Entries from Datuk Database

പെറ്റം(നാമം):: കാട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acerbate, potion, മണുമണപ്പൊട്ടന്‍, അംശുതാപനന്‍, അന്തര്‍ഭാഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean