മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പെരിച്ചാഴി Edit
നാമം
    തുരപ്പന്‍, പന്നിയെലി
    bandicoot


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ elevator, അതിവീര്യന്‍, ആര്‍ദ്ധ, ആപ്തഗര്‍ഭ, പ്രാതരഹ്നം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean