മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂഴിത്തച്ചന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    കല്ലാശാരി
    mason


Entries from Datuk Database

പൂഴിത്തച്ചന്‍(നാമം):: കല്ലാശാരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ procession, പ്രതിവേഷ്ടിത, പ്രലംബമഥനന്‍, വിരോധി, മിത്രഭാവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean