മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂഴി Edit
നാമം
    ഭൂമി, മണ്ണ്, ചെളി


പൂഴി Edit
നാമം
    ചാരം


പൂഴി Edit
നാമം
    തുരുമ്പ്
    rust


പൂഴി Edit
നാമം
    പൂമ്പൊടി
    pollen dust


Entries from Datuk Database

പൂഴി(നാമം):: മണ്‍പൊടി
പൂഴി(നാമം):: ഭസ്മം
പൂഴി(നാമം):: തുരുമ്പ്
പൂഴി(നാമം):: പൂമ്പൊടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cathedral, savanna, aureate, അകുഭിലന്‍, പത്മവിദ്വിട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean