മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂലിക്കുക Edit
ക്രിയ
    വിങ്ങുക
    cry in tension


Entries from Datuk Database

പൂലിക്കുക(ക്രിയ):: വിങ്ങുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boisterous, disgruntled, അഹ്നം, മരണക്കിടക്ക, മരുത്കോണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean