മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂര്‍വ്വഖണ്ഡം Edit
നാമം
    കിഴക്കുഭാഗം
    eastern part


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ let, അഹിമേദം, വിഷ്ക്കംഭം, വൈകൃത, അഹിഭൂഷണന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean