മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂങ്കുല Edit
നാമം
    പൂക്കുല
    cluster of flowers


Entries from Datuk Database

പൂങ്കുല(നാമം):: ഒരേതണ്ടില്‍ അനേകം പൂക്കള്‍ വിടര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നത്, പൂക്കുല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean