മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുഷ്ടം Edit
നാമം
    പോഷി(പ്പി)ക്കപ്പെട്ടത്, വളര്‍ത്തപ്പെട്ടത്
    nourished, brought up


Entries from Datuk Database

പുഷ്ടം(നാമം):: പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, വളര്‍ത്തപ്പെട്ടത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ache, overexcite, unrest, wheresoever, അപല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean