മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുളിഞരമ്പ് Edit
    വാളന്‍പുളിയിലയുടെ ഞരമ്പ്
    fibre of the leaves of tamarind tree


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്കണക്കിന്, ദൈവകര്‍മ്മം, sea side, സുരക്ഷം, ശേകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean