മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുളിങ്കുരു Edit
    പുളിയുടെ കുരു
    the seed of the tamarind fruit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അസത്, അനവസ്ഥിതി, ആര്‍, ചണ്ഡവ്യഷ്ടി, മഗധ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean