മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുലര്‍ത്തുക Edit
ക്രിയ
    സംരക്ഷിക്കുക, വളര്‍ത്തുക
    to protect, bring up


പുലര്‍ത്തുക Edit
ക്രിയ
    വർദ്ധിപ്പിക്കുക


Entries from Datuk Database

പുലര്‍ത്തുക(ക്രിയ):: പോറ്റുക (ഭക്ഷണവും മറ്റും കൊടുത്തു സരക്ഷിക്കുക)
പുലര്‍ത്തുക(ക്രിയ):: വര്‍ധിപ്പിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകൃതഹസ്ത, യാഥാസ്ഥിതികത്വം, വേഷ്ടം, ആണ്‍പാട്, പുറവരവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean