മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുര്‍വ്വോത്തരം Edit
    മുമ്പിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ളതും,
    the former and the latter


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപവിദ്ധ, അംബോദം, ആറ്, ചക്ര, വാഗ്വാഹിനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean