മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുരോധസ്സ് Edit
നാമം
    പുരോഹിതന്‍
    priest


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അദ്രവ, ആനത്, ഉപചിതി, ഉന്മുകം, പക്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean