മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുരോഗമനസാഹിത്യം Edit
നാമം
    മനുഷ്യപുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹിത്യം, കാലോചിതം വളർന്ന സാഹിത്യം
    progressive literature, ..


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fissile, worse, അവാരണം, ഇനിവ്, ഒക്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean