മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുരന്ദരസേനാപതി Edit
നാമം
    സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
    Subrahmanya


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രതിവാരം, ഇരമ്പുക, പ്രതിഷേധിക്കുക, പരാഗവിതരണം, കൂടുതല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean