മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുര Edit
നാമം
    മേഞ്ഞ കെട്ടിടം, അറ


പുര Edit
നാമം
    വീട്
    house


പുര Edit
നാമം
    മുരാമാഞ്ചി


പുര Edit
നാമം
    കിഴക്ക്
    east


പുര Edit
നാമം
    ഗംഗ
    the river ganga


പുര
(പര്യായം) സത്രി


Entries from Datuk Database

പുര1(നാമം):: മേഞ്ഞകെട്ടിടം, അറ, വീട്. (പ്ര.) പുരയ്ക്കു തീ പിടിക്കുമ്പോള്‍ വാഴവെട്ടുക = ആപത്തുകാലത്തു ചതിക്കുക
പുര2(നാമം):: മുരാമാഞ്ചി
പുര2(നാമം):: കിഴക്ക്
പുര2(നാമം):: ഗംഗ
പുര2(നാമം):: കോട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ april, intent, ആശ്രയഭൂത, , മനക്കാമ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean