മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുന്നരകം Edit
നാമം
    പുത്ത് എന്ന നരകം, അതിലെ ദുഃഖാനുഭവം
    a hell


Entries from Datuk Database

പുന്നരകം(നാ. പുരാണ.):: ഒരു നരകം (പുത്രന്മാരില്ലാത്തവര്‍ ഈ നരകത്തില്‍ വീഴുമെന്നു സങ്കല്‍പം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃതാദി, അകര്‍മ്മകൃത്ത്, പ്രാഗ്ഭവ, മട്ടിപ്പാല്‍, മൃഡാനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean