മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുനല്‍ Edit
നാമം
    നദി, പ്രവാഹം,ജലം
    river,current, water


പുനല്‍ Edit
നാമം
    ഇരുവേലി


പുനല്‍ Edit
നാമം
    വച്ചൂറ്റി
    funnel


Entries from Datuk Database

പുനല്‍1(നാമം):: വെള്ളം
പുനല്‍1(നാമം):: ഒഴുക്ക്
പുനല്‍1(നാമം):: ഇരുവേലി
പുനല്‍1(നാമം):: (ജ്യോ.) പൂരാടം നക്ഷത്രം
പുനല്‍1(നാമം):: നദി. (പ്ര.) പുനലാടുക = കുളിക്കുക
പുനല്‍2(നാമം):: വച്ചൂറ്റി, ചോര്‍പ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ collaboration, spatial, warn, ആതി, ഉടയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean