മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുനരാഗത Edit
വിശേഷണം
    തിരിച്ചുവന്ന
    which has come back


Entries from Datuk Database

പുനരാഗത(വിശേഷണം):: തിരിച്ചുവന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pectoral, spanner, പുരന്ദരന്‍, കൈക്കൂഞ്ഞ്, സ്നേഹപാശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean