മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുകഴ് Edit
നാമം
    കീര്‍ത്തി, സ്തുതി
    fame, praise


Entries from Datuk Database

പുകഴ്(-):: "പുകഴുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adjust, bicephalous, quantum, അതിപ്രശ്നം, വിഹ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean