മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പീപ്പ Edit
നാമം
     ഒരു വലിയ മരപ്പാത്രം
    a large wooden vessel


Entries from Datuk Database

പീപ്പ(നാമം):: ഒരു വലിയ പാത്രം, വീപ്പക്കുറ്റി (തടി തകരം മുതലായവകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്)
പീപ്പ(നാമം):: പൈപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ postpone, അഭിഷ്ടുത, ഇത്തിള്‍, കണിക്കൊന്ന, ഊര്‍ജ്ജസ്വലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean