മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പീനസം Edit
നാമം
    മൂക്കുവാല്ച്ച(മൂക്കൊലിപ്പ്)
    catarrh


Entries from Datuk Database

പീനസം(നാമം):: ഒരു നാസാരോഗം, സൈനോസിറ്റിസ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baton, convenience, megalo, solicitous, അരണ്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean