മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പീതളം Edit
നാമം
    മഞ്ഞനിറം
    yellow colour


പീതളം Edit
നാമം
    പിച്ചള


Entries from Datuk Database

പീതളം(നാമം):: മഞ്ഞനിറം
പീതളം(നാമം):: പിച്ചള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ threnody, അഭിവൃക്തി, ആള്‍ക്കുരങ്ങ്, ഓഘം, വ്യക്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean