മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിരിശംഖ് Edit
നാമം
    പിരിയുള്ള ശംഖ്,ക്ഷുദ്രശംഖം
    conch with ridges around


Entries from Datuk Database

പിരിശംഖ്(നാമം):: ശംഖിനോടു സാമ്യമുള്ള പല ജലജീവികളുടെയും തോട്, ക്ഷുദ്രശംഖം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ declarant, വൈപിത്രന്‍, അസ്വാധീന, ആരതി, പ്രാതിസ്വിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean