മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിത്തള Edit
നാമം
    പിച്ചള
    brass


Entries from Datuk Database

പിത്തള(നാമം):: ഒരു ലോഹക്കൂട്ട്, പിച്ചള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ languid, sadly, മംഗലാചാരം, അസംഗം, അജഗരന്യായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean