മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിണ്ടാട്ടി Edit
നാമം [സ്ത്രീലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ഭാര്യ, ദാസി
    wife, servant maid


Entries from Datuk Database

പിണ്ടാട്ടി(നാമം):: പൊണ്ടാട്ടി (ഭാര്യ, ദാസി)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acceleration, oversight, ഉദാസീനന്‍, പൈമ്പ, ഹേമകന്ദളം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean