മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിഞ്ജനം Edit
നാമം
    കൊല
    murder


പിഞ്ജനം Edit
നാമം
    ചായം പൂശൽ
    painting


പിഞ്ജനം Edit
നാമം
    പഞ്ഞി കടയാനുള്ള വില്ല്


Entries from Datuk Database

പിഞ്ജനം(നാമം):: കൊല
പിഞ്ജനം(നാമം):: ചായം പൂശല്‍
പിഞ്ജനം(നാമം):: ഒരിനം വില്ല് (പഞ്ഞികടയാനുള്ളത്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mimosa, scientist, അചിരായ, വിരഹി, മന്നാര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean