മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിഞ്ചകന്‍ Edit
നാമം
    ശിവന്‍
    siva


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയുഗ്മം, മിരതം, അത്യാക്രമണം, അനിശം, പ്രാജ്ഞന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean